ჩემს შესახებ

ხათუნა კუდავა

სპეციალობა: დერმატო-ვენეროლოგი

აკადემიური ხარისხი: მედიცინის აკადემიური დოქტორი
აკადემიური წოდება: ასოცირებული პროფესორი

სადისერტაციო ნაშრომი: ,, თავის თმიანი არის მიკოზების კლინიკურ-ეპიდემიოლოგიური ანალიზი“

განათლება :

ევროპის დერმატო-ვენეროლოგთა აკადემიის კურსი დერმატოსკოპიაში 2018წ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი, დოქტორანტურის კურსი, 2009-2014წწ.
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტი, 1991-1998 წწ.


სამუშაო გამოცდილება :
• კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ეროვნული ცენტრი 2004 წლიდან დღემდე, ექიმი დერმატო-ვენეროლოგი

• ,,წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილური კლინიკური საავადმყოფოს“ სარეზიდენტო პროგრამა ,,შინაგანი მედიცინის“ მოდულის ,, კანის დაავადებები“ ხელმძღვანელი 2014 წლიდან დღემდე.
• საქართველოს საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტის ას. პროფესორი 2015-2018წწ.

• ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 2018 წლიდან დღემდე.
• თსუ ელექტრონული სასწავლო კურსი დერმატოლოგიაში – http://e-learning.tsu.ge
• თავის თმიანი არის მიკოზების მართვის პროტოკოლის თანაავტორი
• თვრამეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი (საერთაშორისო რეფერირებულ და იმპაქტფაქტორიან ჟურნალებში).
• მრავალი საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილე მომხსენებლის სტატუსით.

პროფესიული საზოგადოების წევრობა:
ევროპის დერმატო-ვენეროლოგთა აკადემიის (EADV) წევრი
ტელედერმატოლოგიის საერთაშორისო საზოგადოების (ISTD) წევრი
დერმოსკოპიის საერთაშორისო საზოგადოების (IDS) წევრი
ევრო-აზიის დერმატოვენეროლოგთა ასოციაციის (EAAD) წევრი
საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაციის (GADV) წევრი
საქართველოს მიკოლოგთა ასოციაციის წევრი.